Zakupy-IT.pl
ergotron
Promo #001
Serwery
startech
V7
Kategorie
 
Regulamin 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa wszelkie zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez firmę Quantum Qguar Sp. z o.o. (dalej „Regulamin”). Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej sklepu w sposób ciągły.

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.             Sklep internetowy, zwany dalej „Sklepem”, dostępny jest pod adresem internetowym                www.it-zakupy.pl.

2.             Sklep jest wyłączną własnością firmy Quantum Qguar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000516717, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 679-310-21-28.

3.             Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem strony internetowej www.zakupy-it.pl w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej„Klientem”, a Quantum Qguar Sp. z o.o., zwaną dalej „Sprzedającym”. Istnieje możliwość składania zamówień drogą elektroniczną poprzez wysłanie zamówienia na adres e-mail: sklep@quantum.pl.

4.             Sklep prowadzi sprzedaż dla Klientów będących osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, dokonującymi zakupów w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej.

5.             Każdy Klient składający zamówienie w sklepie internetowym zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku przestrzegania zawartych w nich zasad.

6.             Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i akceptację zawartych w nim postanowień.

7.             Przedmiotem zakupu są produkty zaprezentowane na stronie internetowej Sklepu.  

8.             Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych na stronie Sklepu należą do ich właścicieli i objęte są ochroną, która wynika z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa.

§2

OFERTA SKLEPU

1.             Aktualna oferta Sklepu jest umieszczona na stronie internetowej www.zakupy-it.pl. Obejmuje produkty oraz usługi.

2.             Usługi prezentowane w Sklepie, jeśli nie posiadają określonej ceny, są każdorazowo indywidualnie wyceniane po przekazaniu przez Klienta szczegółowych informacji odnośnie ich zakresu.

3.             Sprzedający okresowo przeprowadza akcje promocyjne i/lub wyprzedaże. Ilość towarów objętych akcją promocyjną i/lub wyprzedażą jest ograniczona, a realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych akcją promocyjną i/lub wyprzedażą. Sprzedający określa ramy czasowe przeprowadzanych akcji promocyjnych i/lub wyprzedaży, a wszelkie zamówienia dokonane przed lub po określonym czasie nie będą nimi objęte.

4.             Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, jak również przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych.

5.             Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.it-zakupy.pl, kierowane przez Quantum Qguar Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

§3

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. 1.             Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę w formie elektronicznej za pomocą formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, poprzez pocztę e-mail na adres: sklep@quantum.pl, a także telefonicznie pod numerem telefonu (12) 646-97-68.
  2. 2.             Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, oraz w soboty, niedziele i święta przyjmowane i załatwiane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
  3. 3.             W wypadku niektórych produktów i usług cena nie jest widoczna. W takim przypadku należy skontaktować się z obsługą sklepu i indywidualnie ustalić ilość i cenę towaru lub zakres usług.
  4. 4.             Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych (identyfikacyjnych), które zostaną umieszczone na fakturze: imienia i nazwiska/nazwy, dokładnych danych adresowych, numeru NIP, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz pełnego adresu dostawy, jeżeli jest on inny niż adres kontaktowy.
  5. 5.             Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne (brak imienia, nazwiska/nazwy, adresu, numeru NIP, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz adresu dostawy, jeżeli jest on inny niż adres kontaktowy), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
  6. 6.             Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Quantum Qguar Sp. z o.o. może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
  7. 7.             Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Klient otrzyma fakturę pro-forma, na podstawie której dokona płatności za wybrane towary. Po zrealizowaniu zamówienia, tj. po dostarczeniu towaru do Klienta, otrzyma on ostateczną fakturę VAT.
  8. 8.             Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie przez bank Sprzedającego. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie każdorazowo potwierdzone drogą mailową przez pracownika Sklepu.
  9. 9.             Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia.
  10. 10.         Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, anulowanie całości zamówienia).

§3

CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

 

1.             Wszystkie ceny produktów będących w ofercie Sklepu są cenami wyrażonymi albo bezpośrednio w złotych polskich albo w walucie, która dla celów informacyjnych jest codziennie przeliczana na PLN zgodnie z obowiązującym kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Ceny wyrażone w walucie są widoczne przy produktach, jednakże za obowiązujące uznać należy ceny w złotych polskich. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta zostanie wystawiona faktura pro-forma, na której ceny za towary w walucie zostaną przeliczone na PLN po obowiązującym w danym dniu kursie sprzedaży NBP.

2.             Ceny produktów zamieszczonych w sklepie nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek zostanie każdorazowo doliczony na fakturze.

3.              Wszystkie ceny produktów będących w ofercie Sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz.93, z późn. zmianami). Mogą one w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności  wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

§5

CZAS REALIZACJI I DOSTAWA

1.             Przy większości produktów podana jest ilość sztuk dostępna aktualnie w magazynie dostawcy lub czas oczekiwania, który nie uwzględnia jednak dni wolnych od pracy oraz świąt. Dostępność produktów, przy których nie podano czasu realizacji wysyłki, waha się od 3 dni do 4 tygodni. Przed zamówieniem tego typu produktu, należy zapytać obsługę Sklepu o dokładne określenie dostępności.

2.             Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji będą wysyłane do Klienta albo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, albo częściowo. Klient w takim przypadku jest zobowiązany do wybrania formy dostawy.  

3.             Czas wysyłki liczony będzie od wpływu przelewu na pełną kwotę zamówienia na konto Sklepu.

4.             W przypadku, gdy realizacja zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu nie będzie możliwa w podanym terminie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez pracownika Sklepu oraz zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania.

5.             Na terenie Polski czas dostawy za pośrednictwem Kuriera wynosi zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych.

6.             Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość dostarczonej przesyłki w obecności Kuriera w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu.

7.             W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania i/lub zawartości przesyłki, lub ubytku w przesyłce, Klient ma obowiązek sporządzenia i podpisania protokołu szkody w  przesyłce, Klient ma obowiązek sporządzenia i podpisania protokołu szkody w obecności Kuriera, w którym będzie ujęta data i godzina doręczenia i opis uszkodzeń przesyłki. Protokół (podpisany przez Klienta i Kuriera) jest jednym z podstawowych warunków dochodzenia przez Sprzedającego od Kuriera roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku w przesyłce.

 

§6

REKLAMACJA I GWARANCJA

1.             Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją ich producenta.

2.             W przypadku niezgodności towaru z umową Klient uprawniony jest reklamować zakupiony towar. Zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego należy odesłać na koszt Sklepu na adres Quantum Qguar Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków po wcześniejszym kontakcie z obsługą Sklepu pod numerem telefonu (12) 646-97-68 lub adresem e-mail reklamacja@quantum.pl.

3.             Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Jeżeli w ciągu 5 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż Sprzedający uznał żądanie za uzasadnione.

4.             W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

5.             Z tytułu udzielenia gwarancji, bez względu na jej rodzaj, Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane wadliwym działaniem oferowanych produktów, w tym m.in. za straty materialne w majątku Klienta, utratę korzyści finansowych, utratę danych.

6.             Towary wymienione na nowe podczas naprawy stanowią własność Sklepu i nie podlegają zwrotowi do Klienta.

7.             Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie dostawy i transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki w transporcie.

8.             Ustawowa odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady oferowanych produktów jest pomiędzy Stronami wyłączona.

9.             Sprzedający nie przyjmuje zwrotu produktów zakupionych w Sklepie.

§7

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.             Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę Quantum Qguar Sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego oraz podmioty z nim powiązane, danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest firma Quantum Qguar Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków. Dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Klienta.

2.              Zarejestrowany użytkownik Sklepu może, bez podania przyczyny, w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta, co Administrator obowiązany jest wykonać niezwłocznie. Użytkownik powinien wysłać żądanie usunięcia swoich danych na adres e-mail: sklep@quantum.pl.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz.93, z późn. zmianami.

2.             Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3.             Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania Zamówienia.

4.             Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 05.12.2014 roku i ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych od dnia 05.12.2014 roku.


Kontynuuj Zakupy
Informacje
Kontakt

Dane firmy:

Quantum Qguar Sp. z o.o.
ul. Walerego Sławka 3A
30-633 Kraków
www.quantum-software.com
NIP: 679-31-02-128

Telefon i Fax:

Telefon: +48 12 6469884
Tel. kom: +48 602-519-828
Fax: +48 12 6469802


E-Mail: 
sklep@quantum-software.com

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 09:00 - 17:00

Wysyłki: towary dostępne w magazynie wysyłamy niezwłocznie po zaksiegowaniu wpłaty. Magazyny dystrybucyjne mieszczą się na terenie Niemiec - dostawy docierają do klientów końcowych do 2-4 dni.

http://www.quantum-software.pl/

 
 
Copyright ©2020 Quantum Software S.A.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Oprogramowanie © 2014 mysklep-online.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.